Gevaarlijke stoffen stickers

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu. Denk bijvoorbeeld aan brandbare, explosieve, giftige, bijtende of radioactieve stoffen. Deze stoffen worden vaak gebruikt, opgeslagen of vervoerd in verschillende sectoren, zoals de industrie, de landbouw, de gezondheidszorg of de bouw. Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren met gevaarlijke stoffen, is het belangrijk dat ze goed worden geïdentificeerd, gelabeld en verpakt. Daarvoor worden gevaarlijke stoffen stickers gebruikt.

Lees meer Lees minder
Item 1-35 van 339 in totaal item(s)

Meer over Gevaarlijke stoffen stickers

Gevaarlijke stoffen stickers: wat zijn ze en waarom zijn ze belangrijk?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu. Denk bijvoorbeeld aan brandbare, explosieve, giftige, bijtende of radioactieve stoffen. Deze stoffen worden vaak gebruikt, opgeslagen of vervoerd in verschillende sectoren, zoals de industrie, de landbouw, de gezondheidszorg of de bouw. Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren met gevaarlijke stoffen, is het belangrijk dat ze goed worden geïdentificeerd, gelabeld en verpakt. Daarvoor worden gevaarlijke stoffen stickers gebruikt.

Gevaarlijke stoffen stickers zijn stickers die op de verpakking of de container van een gevaarlijke stof worden aangebracht om aan te geven welke soort en klasse van gevaar de stof heeft. De stickers hebben meestal een standaard vorm, kleur en symbool die internationaal worden erkend. Zo kunnen mensen die met de gevaarlijke stof te maken hebben, snel en eenvoudig zien welke voorzorgsmaatregelen ze moeten nemen om zichzelf en anderen te beschermen.

Er zijn verschillende soorten gevaarlijke stoffen stickers, afhankelijk van het doel en de context waarin ze worden gebruikt. In dit artikel bespreken we vier soorten stickers die vaak voorkomen: ADR stickers, UN stickers, IATA stickers en brandstof stickers.

ADR stickers

ADR staat voor Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, oftewel het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Dit verdrag bevat regels en voorschriften voor het wegvervoer van gevaarlijke goederen in Europa. ADR stickers zijn stickers die op de voertuigen, de lading of de verpakking worden geplakt om aan te duiden welke soort en hoeveelheid gevaarlijke goederen er worden vervoerd.

ADR stickers bestaan uit twee delen: een gevarenidentificatienummer (boven) en een UN-nummer (onder). Het gevarenidentificatienummer bestaat uit twee of drie cijfers die de hoofd- en nevengevaren van de lading aangeven. Het UN-nummer is een viercijferige code die verwijst naar een specifieke stof of een groep van stoffen met vergelijkbare eigenschappen. ADR stickers hebben meestal een oranje achtergrond en zwarte letters en cijfers.

Een voorbeeld van een ADR sticker is 33-1203. Dit betekent dat het voertuig of de verpakking benzine vervoert, die een zeer brandbare vloeistof (hoofdgevaar 3) en een giftige damp (nevengevaar 3) kan veroorzaken. Het UN-nummer 1203 verwijst naar benzine als gevaarlijke stof.

UN stickers

UN staat voor United Nations, oftewel de Verenigde Naties. De VN heeft aanbevelingen opgesteld voor het transport van gevaarlijke goederen over land, zee en lucht. Deze aanbevelingen worden door veel landen en organisaties overgenomen in hun eigen wetgeving en regelgeving. UN stickers zijn stickers die op de verpakking of de container van een gevaarlijke stof worden aangebracht om aan te geven welke UN-klasse en UN-nummer de stof heeft.

De UN-klasse is een nummer van 1 tot 9 dat het type gevaar van de stof aangeeft, zoals explosief, ontvlambaar, radioactief of corrosief. Het UN-nummer is een viercijferige code die verwijst naar een specifieke stof of een groep van stoffen met vergelijkbare eigenschappen. UN stickers hebben meestal een witte achtergrond en zwarte letters en cijfers.

Een voorbeeld van een UN sticker is 8-1760. Dit betekent dat de verpakking of de container een bijtende stof (klasse 8) bevat, namelijk zwavelzuur (UN-nummer 1760).

IATA stickers

IATA staat voor International Air Transport Association, oftewel de Internationale Luchtvervoer Associatie. Dit is een organisatie die de belangen van de luchtvaartmaatschappijen behartigt en standaarden en richtlijnen ontwikkelt voor de luchtvaartsector. IATA stickers zijn stickers die op de verpakking of de container van een gevaarlijke stof worden aangebracht om aan te geven welke IATA-klasse en IATA-label de stof heeft.

De IATA-klasse is een nummer van 1 tot 9 dat het type gevaar van de stof aangeeft, zoals explosief, ontvlambaar, radioactief of corrosief. Dit komt overeen met de UN-klasse. Het IATA-label is een symbool dat het type gevaar van de stof visueel weergeeft, zoals een vlam, een schedel of een radioactief teken. IATA stickers hebben meestal een witte achtergrond en zwarte of gekleurde letters, cijfers en symbolen.

Een voorbeeld van een IATA sticker is 2.1-FLAMMABLE GAS. Dit betekent dat de verpakking of de container een brandbaar gas (klasse 2.1) bevat, zoals butaan of propaan. Het IATA-label is een rode ruit met een vlam en de tekst FLAMMABLE GAS.

Brandstof stickers

Brandstof stickers zijn stickers die op de tankdop of de brandstoftank van een voertuig worden aangebracht om aan te geven welke soort brandstof het voertuig nodig heeft. Dit kan voorkomen dat er per ongeluk de verkeerde brandstof wordt getankt, wat schade aan de motor kan veroorzaken. Brandstof stickers hebben meestal een ronde, vierkante of ruitvormige vorm en een zwarte of gekleurde achtergrond met witte of zwarte letters en cijfers.

Een voorbeeld van een brandstof sticker is E10. Dit betekent dat het voertuig geschikt is voor benzine met maximaal 10% bio-ethanol (E10). Bio-ethanol is een biobrandstof die wordt gemaakt van plantaardig materiaal en minder CO 2 -uitstoot veroorzaakt dan fossiele brandstoffen.